Yodobashi-Akiba – Showcase展品: BANDAI食玩部 食玩

2017年2月發售: 食玩 SD Gundam NEO @370Yen

ef1

ef2

ef3

ef4

ef5

ef6

ef7

 

2017年2月15日發售: 食玩 CONVERGE KAMEN RIDER5 @500Yen

ef8

 

2017年1月28日發售: 食玩 FW Star Wars Converge #5 @500Yen
2017年2月發售: 食玩 裝甲騎兵 Converge Standard @800Yen

ef9